Organizing Committee:

Steering Committee  Chairs
Okyay Kaynak (TR/CN)
Armando W. Colombo (DE)
Xinghuo Yu (AU)
Ren C. Luo (TW)
Kamal Al-Haddad (CA)
Vincenzo Piuri (IT)
Huijun Gao (CN)

General Chairs
Yang Shi (CA)

General Co-Chairs
Stamatis Karnouskos (DE)
Thilo Sauter (AT)
Huazhen Fang (US)

Technical Program Chairs
Luis Gomes (PT)
Huiping Li (CN)
Jinhua She (JP)
Shiyan Hu (UK)

Publications Chairs
Mingxi Liu (US)
Andres Augusto Nogueiras Melendez (ES)
Bin Zhang (US)
Xiaotao Liu (CN)

Publicity Chairs
Milos Manic (US)
Bingxian Mu (US)
Jiahu Qin (CN)
Peter Palensky (NL)
Valeriy Vyatkin (FI)
Ahmad Al-Dabbagh (CA) 

Special Sessions Chairs
Hui Zhang (CN)
Xinkai Chen (JP)
Fei Gao (FR)
Paulo Leitao (PT)
Fang Fang (CN)
Chengbin Ma (CN)

Workshops Chairs
Kim Man (HK)
Mo-Yuen Chow (US)
Dawei Shi (CN)
Lucia Lo Bello (IT)
Guanghui Wen (CN)

Work In Progress Chairs:
Ya-Jun Pan (CA)
Yang Tang (CN)
Antonio Luque (ES)
Jose Barata (PT)

Industry Forum Chairs:
Chao Shen (CA)
Victor Huang (US)
Michael Condry (US)
Allen Chen (US)

Finance Chair
Kunwu Zhang (CA)

Local Arrangement Chair
Xinxin Shang (CA)

Conference Secretary 
Henglai Wei (CA)

 

© Copyright 2020-2021 – ICPS 2021-Canada